Deklaracja

Plik PDF

Pobierz plik PDF. Wypełnij i prześlij pocztą tradycyjną.

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia „RIESE”

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia „RIESE” z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 37D w charakterze:

1. członka wspierającego

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „RIESE” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian./ w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.:

Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (§ 21 Pkt. B Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (§ 17 pkt. C Statutu)

Dane osobowe/firmy:

1. Nazwisko i Imię/Firma/Instytucja:(wymagane)

2. Forma prawna:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Imiona rodziców:

5. Numer RS/EDG: (dla firm)

6. Adres zamieszkania, siedziby:

7. Seria i nr dowodu, NIP, Regon, Pesel:

8. Zakres zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia:

8. Telefon:

9. Email(wymagane):

Deklaracja str.1

Deklaracja str.1

 

deklaracja2a

konto3a